Leselenz Hausach

Vom 27. Juni bis zum 6. Juli 2018 findet der Leselenz in Hausach statt. Thema in diesem Jahr: Sprachränder/Rändersprachen.

Es lesen:

Dogan Akhanli (TR / D)
Marcel Beyer (D)
Nico Bleutge (D)
Bas Böttcher (D)
Timo Brandt (D / A)
Fabian Burstein (A / D)
Arno Camenisch (CH)
Katharina J. Ferner (A)
Sascha Garzetti (CH)
Sabine Gruber (I / A)
Stefanie Höfler (D)
Mererid Hopwood (Wales)
Maarten Inghels (B)
Markus Manfred Jung (D)
Maren Kames (D)
Dževad Karahasan (BIH)
Andreas Kirchgässner (D)
Richard Kitta (SK)
Aurélia Lassaque (F)
Anne Maar (D)
Nils Mohl (D)
Olaf Nägele (D)
Wolfgang Niess (D)
Christoph Peters (D)
Marion Poschmann (D)
Arne Rautenberg (D)
Barbara Rieger (A)
Barbara Rose (D)
Ulrike Almut Sandig (D)
Simone Scharbert (D)
Thomas Schmid (D)
Stefan Schmitzer (A)
Tibor Schneider (HR / D)
Kathrin Schrocke (D)
Klaus Schuker (D)
Sabine Scho (D)
Christoph Simon (CH)
Michael Stavaric (CZ / A)
Lea Streisand (D)
Tina Stroheker (D)
Chili Tomasson (A)
Tim Trzaskalik (F / D)
Ilija Trojanow (BG / D / A)
Anja Utler (D)
Mikael Vogel (D)
Julia Willmann (D)

Die genauen Angaben dazu im Link.

Hausacher Leselenz

Back to Top